[Fundacja Stefana Kuryłowicza]: nabór do VIII edycji Stypendium PRAKTYKA i nabór do X edycji Konkursu TEORIA

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”, które Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zorganizuje w Gdańsku w dn. 1-2 kwietnia 2023 r., oraz nabór do X edycji Konkursu TEORIA w nowej odsłonie – trzyetapowego programu połączonego ze stacjonarnymi, 2-dniowymi „Warsztatami pisania o architekturze”, które odbędą się w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dn. 22-23 kwietnia 2023 r.

Więcej —> TUTAJ

[SARP ZG]: OGŁOSZENIE KONKURSU NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 kwietnia 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2022 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Więcej –> TUTAJ

[SARP Szczecin]: KONKURS SARP NR 1033 | KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE

 
22 listopada Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – ZUT we współpracy ze szczecińskim Oddziałem SARP ogłosił KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE, który zostanie wybudowany w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia. W nowym budynku znajdą się ultranowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze, czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się TU: https://konkurswi.zut.edu.pl/
oraz TU: https://epk.
 
17.11.2022 – Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
22.11.2022 – Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową)
do dnia 16.01.2023 r.(do godziny 15:00) – Termin ostateczny składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora
do dnia 26.01.2023 r. – Termin poinformowania Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
do dnia 07.04.2023 r. – Oczekiwany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych
do dnia 18.04.2023 r.(wtorek – do godziny 15:00) – Termin ostateczny składania Prac Konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej, należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).
do dnia 28.04.2023 r. (piątek) – Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie Uczestników Konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu i otrzymanych ocenach Prac Konkursowych wraz z podaniem informacji wymaganych w art. 354 Ustawy PZP, poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
 
link o konkursie na FB:
 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

[SARP Szczecin]: KONKURS SARP nr 1030 | Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

KONKURS SARP nr 1030 ‼️

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej – https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto):
I Nagroda – 30 000 zł brutto
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 15 000 zł brutto
3 Wyróżnienia – 10 000 zł brutto każde oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

KALENDARIUM KONKURSOWE:
Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022
Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022
Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00)
Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022
Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

link na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=549430090518032&set=a.506663114794730

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie

ADRES:
UL.MARIACKA 10
70-546 SZCZECIN
kom. 665 66 99 75
e-mail: szczecin@sarp.org.pl

Biuro czynne: pon. – pt. 10.00 – 16.00
– środa 13.00 – 19.00

Numer konta SARP O/Szczecin
PeKaO SA I/Oddział Szczecin
06 1240 3813 1111 0000 4375 6562
NIP 8511015805

[SARP Warszawa]: Nowe konkursy Oddziału Warszawskiego SARP

Koledzy i koleżanki

W Oddziale Warszawskim SARP wystartowały dwa konkursy organizowane i rekomendowane przez nasz Oddział. Prosimy o przekazanie tej wiadomości poprzez Wasze kanały informacyjne, strony www, media społecznościowe i newslettery waszym członkom i sympatykom.

Z góry dziękujemy


1.  KONKURS SARP NR 1032 architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia który w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji. Szczegółowy Przedmiot i zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Istotne Postanowienia Umowy. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym. Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Konkursie i wymagań określonych przez Organizatora upływa 25 listopada 2022 r. Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 21 listopada 2022 r.

Strona konkursu: konkurs-nac.sarp.warszawa.pl

Info: KONKURS SARP NR 1032 architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie | Oddział Warszawski SARP

2. KONKURS REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NR 022/R/2022Muzeum Wojska Polskiego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w jednoetapowym realizacyjnym konkursie na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem:  http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach

info: https://sarp.warszawa.pl/konkurs-rekomendowany-przez-sarp-nr-022-r-2022/

Z poważaniem,

Michał WAJNCHOLD
Webmaster

Oddział Warszawski SARP
ul. Foksal 2 , 00-366 Warszawa | e-mail: webmaster@sarp.warszawa.pl | t: 22 826 74 39