[SARP Warszawa]: Nowe konkursy Oddziału Warszawskiego SARP

Koledzy i koleżanki

W Oddziale Warszawskim SARP wystartowały dwa konkursy organizowane i rekomendowane przez nasz Oddział. Prosimy o przekazanie tej wiadomości poprzez Wasze kanały informacyjne, strony www, media społecznościowe i newslettery waszym członkom i sympatykom.

Z góry dziękujemy


1.  KONKURS SARP NR 1032 architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia który w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji. Szczegółowy Przedmiot i zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Istotne Postanowienia Umowy. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym. Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Konkursie i wymagań określonych przez Organizatora upływa 25 listopada 2022 r. Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 21 listopada 2022 r.

Strona konkursu: konkurs-nac.sarp.warszawa.pl

Info: KONKURS SARP NR 1032 architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie | Oddział Warszawski SARP

2. KONKURS REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NR 022/R/2022Muzeum Wojska Polskiego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w jednoetapowym realizacyjnym konkursie na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem:  http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach

info: https://sarp.warszawa.pl/konkurs-rekomendowany-przez-sarp-nr-022-r-2022/

Z poważaniem,

Michał WAJNCHOLD
Webmaster

Oddział Warszawski SARP
ul. Foksal 2 , 00-366 Warszawa | e-mail: webmaster@sarp.warszawa.pl | t: 22 826 74 39