[SARP]: X Konferencja “Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 października 2018 roku odbędzie się X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmi: PRZYSZŁOŚĆ RYNKU KONSERWATORSKO – INWESTYCYJNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA.

W gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podejmiemy problematykę rewitalizacji i zarządzania zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.
Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w Konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny. Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: elwira.melonik@ethnomuseum.pl do 10 października br.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie.
ELWIRA MELONIK: tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność i głos w dyskusji.

Załącznik:

program2018

 

 

[A&B] Architektura & Biznes – Warsztaty Studenckie

Warsztaty odbędą się we wrześniu w Rzeszowie
(4 dni, 24-27.09.2018) i w październiku w Krakowie
(4 dni, 1-4.10.2018).

Będą miały formułę ekspercką – spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: architektami, specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, urbanistami oraz urzędnikami miejskimi.

Wątkiem przewodnim będzie kultura budowania – rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych.

Celem – wskazanie ciekawych rozwiązań́ przestrzennych i architektonicznych.

Więcej na www.architekturaibiznes.com.pl

 

 

 

[SARP JG]: KASA’2018 – Jubileusz 30-lecia Karkonoskich Spotkań Architektonicznych

 

 

 

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA’2018

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne to cykliczna impreza, organizowana przez jeleniogórski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ma ona na celu promowanie współczesnej architektury polskiej, powstającej w regionie dawnego województwa jeleniogórskiego, poprzez wskazywanie jej pozytywnych przykładów, analizowanie ich oraz prezentowanie w trakcie spotkań architektów oraz w mediach publicznych. Spośród wielu nominowanych, oddanych do użytkowania obiektów, wybierany jest najlepszy, którego SARP honoruje nagrodą Mistera. Akcja stanowi element edukacji społecznej, co jest statutowym obowiązkiem Stowarzyszenia, które ma za zadanie m.in. “inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form działania na rzecz rozwoju i promocji architektury, dziedzictwa architektonicznego i kulturalno-historycznego oraz edukacyjnego dialogu ze społeczeństwem, jako jej odbiorcą i użytkownikiem, przez organizowanie wystaw, wykładów, pokazów, dyskusji publicznych, konferencji, itp.”

Wyborów Mistera dokonuje się w oparciu o poniższy Regulamin:

   • Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA są cykliczną imprezą mającą na celu promocję współczesnej architektury w regionie jeleniogórskim, poprzez przyznawanie środowiskowej nagrody „MISTERA”.

   • Organizatorem Spotkań jest Zarząd Oddziału SARP w Jeleniej Górze.

   • Przedmiotem Spotkań jest wyłonienie spośród zgłoszonych do oceny, zrealizowanych w ostatnim okresie obiektów, odpowiadających hasłu pod jakim przebiegają Spotkania, obiektu architektonicznie najlepszego.

   • Zgłoszeń obiektów mogą dokonywać sami zainteresowani, członkowie Stowarzyszenia, architekci niezrzeszeni, gminy, inwestorzy, związki twórcze. Karta zgłoszenia powinna obejmować: rodzaj i adres obiektu, ew. nazwę autora (ów), zdjęcia, ew. opis i uzasadnienie wyboru. Zamknięcie listy zgłoszeń obiektów następuje co najmniej 2 tygodnie przed terminem organizacji imprezy.

   • Nominacji do nagrody udziela Kapituła, złożona z przedstawicieli Zarządu Oddziału SARP w Jeleniej Górze, t.j. członków Kolegium Sędziów Konkursowych oraz Prezydium Zarządu Oddziału SARP.

   • Uczestnikami KASY, posiadającymi prawo do głosowania przy wyborze „MISTERA”, mogą być osoby o wykształceniu architektonicznym lub studenci wydziałów architektury uczelni wyższych z terenu całej Polski, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w imprezie.

   • Wybory poprzedzone są wycieczką objazdową, w trakcie której uczestnicy Spotkań mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z nominowanymi obiektami.

   • Nominowane obiekty, wśród nich te, których uczestnicy KASY nie mogą ze względów organizacyjnych bezpośrednio zobaczyć, przedstawiane są w formie wystawy zorganizowanej w obiekcie goszczącym uczestników Spotkań, prezentującej fotografie, szkice, opisy, komentarze i ew. reportaże filmowe.

   • Wybory poprzedza wykład zaproszonego na Spotkania Moderatora – Architekta o uznanej i niekwestionowanej pozycji oraz dorobku zawodowym, korespondujący z tematyką KASY.

   • Wyboru „MISTERA” dokonują uczestnicy Spotkań, po dokonaniu prezentacji obiektów, ewentualnych komentarzy autorskich i przeprowadzeniu dyskusji.

   • Nazwiska autorów projektów obiektów zgłoszonych do KASY pozostają nieujawnione przez organizatora, do czasu zakończenia wyborów.

   • Ogłoszenie wyniku wyborów następuje podczas uroczystego bankietu, zorganizowanego w pierwszym dniu obrad.

   • Wyniki wyborów wraz z ew. komentarzem autorskim oraz komentarzem Kapituły, prezentowane są na stronach internetowych jeleniogórskiego Oddziału SARP oraz w lokalnej prasie, a także przekazywane są do publikacji w Komunikacie SARP, redagowanym przez Zarząd Główny SARP.

   • Laureat nagrody „MISTERA” otrzymuje dyplom honorowy oraz nagrodę rzeczową, ufundowaną przez sponsorów Spotkań.

W 2018 roku przypada XXX rocznica organizacji imprezy, dlatego też ZO SARP w Jeleniej Górze przystępuje do organizacji jubileuszowych Spotkań w nieco rozszerzonej formule. Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Żyjemy w regionie, pozostającym na styku trzech Państw: Polski, Czech i Niemiec, których współpraca od tej pory znacznie się poszerzyła. Także ta regionalna, choćby dzięki obecności i aktywności Euroregionu Nysa, która to organizacja ma na celu umożliwienie nawiązywania, ułatwianie i poszerzanie euroregionalnych kontaktów organizacji rządowych i pozarządowych, administracji publicznej, biznesu i osób fizycznych w różnych aspektach życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Pragniemy i my, jako architekci, nawiązać kontakty z Kolegami z Czech i z Niemiec w celu wymiany doświadczeń, opinii, wiedzy o architekturze, która powstaje w naszym regionie po to, żeby się wzajemnie inspirować, doskonalić swoje umiejętności, by wspólnie budować korzystny obraz naszego regionu, poprawiać jego ład przestrzenny i architektoniczny. Jesteśmy ciekawi spojrzenia sąsiadów na naszą architekturę, sami z zainteresowaniem śledzimy rozwój architektury za bliską granicą, porównując ją z naszą i mamy pewne przemyślenia, którymi chcielibyśmy się podzielić. Na początek chcielibyśmy zacząć od analizy tego, co buduje się obecnie w Karkonoszach, po obu stronach granicy, stąd hasło tegorocznych spotkań: “Współczesna Architektura Izerów i Karkonoszy”. Udało nam się zaangażować do współpracy kolegów z Czech i zorganizować z Uniwersytetem Technicznym w Libercu wspólną imprezę, w trakcie której zamierzamy przedstawić i przeanalizować przykłady powstającej współcześnie architektury, zbadać związki z tradycyjną architekturą regionalną i ocenić, czy ta powstająca dzisiaj wpisuje się korzystanie w nasz górski krajobraz i jak wygląda na tle tej historycznej. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa–Nysa. W podpisanej przez nas umowie, Euroregion Nysa zobowiązuje się do udzielenia bezzwrotnego dofinansowania na realizację mikroprojektu pn. „Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA’2018” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz ze środków budżetu państwa (RP).

W Spotkaniach z obu stron wezmą udział architekci, architekci krajobrazu, urbaniści i studenci kierunków architektonicznych oraz zaproszeni goście. Efektem spotkań mają być publikacje zamieszczone w mediach regionalnych i w prasie fachowej po obu stronach granicy oraz wydawnictwo końcowe. Liczymy, że impreza w tej formule przyjmie się i utrwali, a z czasem rozszerzy się o udział w niej strony niemieckiej.


Załącznik: Karta zgłoszenia [pliki: .pdf i .odt]

Karta-zgłoszenia_KASA’2018 [.pdf]

Karta-zgłoszenia_KASA’2018 [.odt]

 

[SARP JG]: KASA’2018 – program

 

 

 

KASA’2018 – PROGRAM
termin: 4 – 7 października 2018

Środa – 03.10.2018

Przyjazd i zameldowanie w Hotelu Jakuszyce uczestników spoza regionu – od godz. 15.00 (kolacja dla zameldowanych gości)

Czwartek – 04.10.2018

7.00 – 7.30 – zbiórka uczestników – Jelenia Góra ul. Teatralna

        ok 7.30 – odjazd autokaru z Jeleniej Góry do Jakuszyc

8.30 – 10.00 – przyjazd do Hotelu Jakuszyce, rejestracja w hotelu nowych gości, do grupy dołącza rano grupa czeska z Liberca w liczbie 17 osób, zaopatrzenie w suchy prowiant na wycieczkę

10.00 – 18.00 – objazd autokarem po obiektach w Polsce; uczestnicy otrzymują folder informacyjny; w czasie objazdu godzinna przerwa na lunch

18.00 – 19.00 – czas wolny

19.00 – 23.00 – grill integracyjny polsko-czeski

Piątek – 05.10.2018

8.00 – 9.00 – śniadanie + zaopatrzenie w suchy prowiant na wycieczkę;

9.00 – 10.00 – przejazd z Jakuszyc do Liberca

10.00 – 18.00 – objazd obiektów po czeskiej stronie; w czasie objazdu godzinna przerwa na lunch

18.00 – 19.00 – przejazd do Jakuszyc

19.00 – 20.00 – czas wolny

20.00 – 22.00 – kolacja integracyjna polsko-czeska; oddawanie głosów na „Mistera KASA’2018”

Sobota – 06.10.2018

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 10.00 – przejazd do Liberca

10.00 – 13.30 – wykłady prelegentów czeskich i polskich (bar kawowy)

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 18.30 – wykłady prelegentów czeskich i polskich (bar kawowy)

18.30 – 19.30 – przejazd do Jakuszyc

19.30 – 20.30 – czas wolny

20.30 – 24.00 – bankiet z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród

Niedziela – 07.10.2018

8.00 – 10.00 – śniadanie, wymeldowanie z hotelu

10.30 – wyjazd autokaru z Jakuszyc do Jeleniej Góry

11.30 – przyjazd do Jeleniej Góry ul. Teatralna, dworzec PKP

Załącznik:
1._KASA’2018_Program