[SARP JG]: Przedwyborcze spotkanie członków oddziału 8 marca 2024 r.

Jelenia Góra, 2024.02.23

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Chciałbym w związku ze zbliżającym się podsumowaniem bieżącej kadencji, wyborem nowych władz oraz zaprogramowaniem działalności naszego Oddziału w kadencji 2023-2027 poinformować o wynikach dyskusji przeprowadzonej na te tematy na noworocznym spotkaniu 19 stycznia br. Uczestniczyło w nim zaledwie 10 spośród 34 członków Oddziału, ale pomimo tej niezadowalającej frekwencji zebrani próbowali znaleźć odpowiedzi na pytanie o to, jak ich zaktywizować i włączyć w nowy program naszych działań, uwzględniający potrzebę pokonania obecnych trudności, różne oczekiwania grupy członków Oddziału, aktywnych zawodowo, ale i seniorów oraz możliwości wparcia ze strony nowych samorządów.

Uczestnicy spotkaniu rozważając różne alternatywy (w tym m. in. utworzenie dla naszych członków Koła SARP jako części Oddziału we Wrocławiu) doszli do przekonania, że jeleniogórski Oddział powinien nadal kontynuować swoją samodzielną działalność. A w jej ramach niezbędne jest rozwiązanie głównych problemów w jego funkcjonowaniu, które wiążą się z trudnościami w utrzymaniu jego siedziby. Mają na to wpływ duże trudności ze znalezieniem odpowiednich najemców, by uzyskiwane od nich środki wystarczały na pokrycie technicznych kosztów, a także – co też rozważano – w znalezieniu ewentualnych nabywców. To drugie rozwiązanie pozwoliłoby uregulować obecne zobowiązania Oddziału wobec ZG SARP (zgodnie z zapisem, że 1% wartości budynku jest jego własnością), a także wobec Oddziału Wrocław w wysokości 25 000 zł z tytułu udzielonej pożyczki na KASA 2021) i pokrycie innych kosztów.

Drugi blok zagadnień, związanych z działalnością naszego Oddziału wiąże się z potrzebą uatrakcyjnienia jego programu. Nadal kluczową imprezą powinny być w jego ramach doroczne Karkonoskie Spotkania Architektoniczne, może w zmienionej, oszczędniejszej formule, organizowanie częstych, np. co kwartał prezentacji dorobku i doświadczeń członków Oddziału, spotkań z wybitnymi architektami, a także włączenia się w pomoc dla nowych samorządów w rozwiązywaniu ich problemów urbanistyczno-architektonicznych w drodze organizowania warsztatów i konkursów, czy opiniowania projektów oraz uczestniczenia w pracach nowych komisji urbanistyczno-architektonicznych.

Dla omówienia powyższych spraw, a także wyłonienia kandydatów do nowych władz Oddziału, zapraszam na ostatnie, przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym spotkanie konsultacyjno-programowe członków Oddziału w dn. 8 marca br. o godzinie 17:00 w siedzibie oddziału. W zebraniu Oddziału uczestniczyć ma kol. Daria Kieżun – prezes Oddziału we Wrocławiu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 23 marca 2024 (sobota) o godz.16:00 w siedzibie oddziału, ul. Wolności 2, 58-500 Jelenia Góra.

W imieniu Zarządu SARP Oddziału Jelenia Góra
z koleżeńskim pozdrowieniem,
Waldemar Więckowski, prezes Zarządu Oddziału
oraz Janusz Korzeń, przewodniczący Komisji Rewizyjnej