[SARP JG]: KASA’2021 – ARCHITEKTURA KONTEKSTU NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie w architekturze ma moda. Często powielane są wzorce z Zachodu, czasem bezkrytycznie, na granicy kopiowania. Coraz częściej możemy zaobserwować budynki, zupełnie nie dopasowanie do miejscowej tradycji budowlanej, otoczenia i klimatu miejsca. A „Miasto to żywy organizm, zaś architektura jest jego fizycznym językiem”. Podążając za tą metaforą, można pokusić się o stwierdzenie, że warto, by ten język był zrozumiały dla odbiorców – by dany budynek był słowem wypowiedzianym w języku danego regionu. Jest to konieczne, by zrozumieć przekaz, który architektura za sobą niesie. Zastosowanie obcych słów i wyrażeń zawsze niesie ze sobą ryzyko niezrozumienia i odrzucenia; tym większe, im mniejsze jest miasto, w którym je stosujemy.

Wokół najwyższego pasma Sudetów – Sudetów Zachodnich, o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, wytworzyło się wiele miejscowości, o często określonej stylowo architekturze. Wiele obiektów oraz całych miejscowości objętych zostało ochroną konserwatorską, ze względu na ich zabytkowy charakter.

24. Edycja Karkonoskich Spotkań Architektonicznych ‘2020, będzie okazją do dyskusji nad takimi tematami jak zanikający lub zniekształcany regionalizm, problem przeinwestowania czy zniekształcanie historycznej zabudowy i zabytkowych układów urbanistycznych w obliczu potrzeb rozwoju miejscowości. Spotkanie będzie konfrontacją polskiego i czeskiego sposobu rozumienia i interpretowania tradycji w dobie wzmożonego ruchu inwestycyjnego.

Spotkanie odbędzie się w dniach 16-19 wrzesień 2021 i obejmie dwie całodniowe wycieczki – po polskiej i czeskiej stronie, seminarium na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu, a także wybór najlepszego zrealizowanego obiektu zgłoszonego do plebiscytu oraz bankiet kończący wydarzenie.

Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa!

[SARP JG]: Spotkanie z arch. Robertem Koniecznym

SARP Oddział Jelenia Góra zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu KaSA – Karkonoski Salon Architektury, w którym gościmy architektów lub innych ciekawych gości chcących promować dobrą architekturę i przestrzeń, którą ona tworzy.

Tym razem będziemy mieli okazję wysłuchać szczególnej postaci – architekta Roberta Koniecznego, który wykładem pt. “Logika Przestrzeni” przybliży nam kulisy powstawania jego projektów – docenionych prestiżowymi nagrodami w Polsce i na Świecie.

Na spotkanie zapraszamy w środę 6 listopada 2019 r. na godz. 17.00 do klubu Kwadrat, przy ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze!

Wstęp WOLNY! Liczba miejsc ograniczona.

[SARP JG]: KASA’2018 – Jubileusz 30-lecia Karkonoskich Spotkań Architektonicznych

 

 

 

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA’2018

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne to cykliczna impreza, organizowana przez jeleniogórski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ma ona na celu promowanie współczesnej architektury polskiej, powstającej w regionie dawnego województwa jeleniogórskiego, poprzez wskazywanie jej pozytywnych przykładów, analizowanie ich oraz prezentowanie w trakcie spotkań architektów oraz w mediach publicznych. Spośród wielu nominowanych, oddanych do użytkowania obiektów, wybierany jest najlepszy, którego SARP honoruje nagrodą Mistera. Akcja stanowi element edukacji społecznej, co jest statutowym obowiązkiem Stowarzyszenia, które ma za zadanie m.in. “inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form działania na rzecz rozwoju i promocji architektury, dziedzictwa architektonicznego i kulturalno-historycznego oraz edukacyjnego dialogu ze społeczeństwem, jako jej odbiorcą i użytkownikiem, przez organizowanie wystaw, wykładów, pokazów, dyskusji publicznych, konferencji, itp.”

Wyborów Mistera dokonuje się w oparciu o poniższy Regulamin:

   • Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA są cykliczną imprezą mającą na celu promocję współczesnej architektury w regionie jeleniogórskim, poprzez przyznawanie środowiskowej nagrody „MISTERA”.

   • Organizatorem Spotkań jest Zarząd Oddziału SARP w Jeleniej Górze.

   • Przedmiotem Spotkań jest wyłonienie spośród zgłoszonych do oceny, zrealizowanych w ostatnim okresie obiektów, odpowiadających hasłu pod jakim przebiegają Spotkania, obiektu architektonicznie najlepszego.

   • Zgłoszeń obiektów mogą dokonywać sami zainteresowani, członkowie Stowarzyszenia, architekci niezrzeszeni, gminy, inwestorzy, związki twórcze. Karta zgłoszenia powinna obejmować: rodzaj i adres obiektu, ew. nazwę autora (ów), zdjęcia, ew. opis i uzasadnienie wyboru. Zamknięcie listy zgłoszeń obiektów następuje co najmniej 2 tygodnie przed terminem organizacji imprezy.

   • Nominacji do nagrody udziela Kapituła, złożona z przedstawicieli Zarządu Oddziału SARP w Jeleniej Górze, t.j. członków Kolegium Sędziów Konkursowych oraz Prezydium Zarządu Oddziału SARP.

   • Uczestnikami KASY, posiadającymi prawo do głosowania przy wyborze „MISTERA”, mogą być osoby o wykształceniu architektonicznym lub studenci wydziałów architektury uczelni wyższych z terenu całej Polski, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w imprezie.

   • Wybory poprzedzone są wycieczką objazdową, w trakcie której uczestnicy Spotkań mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z nominowanymi obiektami.

   • Nominowane obiekty, wśród nich te, których uczestnicy KASY nie mogą ze względów organizacyjnych bezpośrednio zobaczyć, przedstawiane są w formie wystawy zorganizowanej w obiekcie goszczącym uczestników Spotkań, prezentującej fotografie, szkice, opisy, komentarze i ew. reportaże filmowe.

   • Wybory poprzedza wykład zaproszonego na Spotkania Moderatora – Architekta o uznanej i niekwestionowanej pozycji oraz dorobku zawodowym, korespondujący z tematyką KASY.

   • Wyboru „MISTERA” dokonują uczestnicy Spotkań, po dokonaniu prezentacji obiektów, ewentualnych komentarzy autorskich i przeprowadzeniu dyskusji.

   • Nazwiska autorów projektów obiektów zgłoszonych do KASY pozostają nieujawnione przez organizatora, do czasu zakończenia wyborów.

   • Ogłoszenie wyniku wyborów następuje podczas uroczystego bankietu, zorganizowanego w pierwszym dniu obrad.

   • Wyniki wyborów wraz z ew. komentarzem autorskim oraz komentarzem Kapituły, prezentowane są na stronach internetowych jeleniogórskiego Oddziału SARP oraz w lokalnej prasie, a także przekazywane są do publikacji w Komunikacie SARP, redagowanym przez Zarząd Główny SARP.

   • Laureat nagrody „MISTERA” otrzymuje dyplom honorowy oraz nagrodę rzeczową, ufundowaną przez sponsorów Spotkań.

W 2018 roku przypada XXX rocznica organizacji imprezy, dlatego też ZO SARP w Jeleniej Górze przystępuje do organizacji jubileuszowych Spotkań w nieco rozszerzonej formule. Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Żyjemy w regionie, pozostającym na styku trzech Państw: Polski, Czech i Niemiec, których współpraca od tej pory znacznie się poszerzyła. Także ta regionalna, choćby dzięki obecności i aktywności Euroregionu Nysa, która to organizacja ma na celu umożliwienie nawiązywania, ułatwianie i poszerzanie euroregionalnych kontaktów organizacji rządowych i pozarządowych, administracji publicznej, biznesu i osób fizycznych w różnych aspektach życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Pragniemy i my, jako architekci, nawiązać kontakty z Kolegami z Czech i z Niemiec w celu wymiany doświadczeń, opinii, wiedzy o architekturze, która powstaje w naszym regionie po to, żeby się wzajemnie inspirować, doskonalić swoje umiejętności, by wspólnie budować korzystny obraz naszego regionu, poprawiać jego ład przestrzenny i architektoniczny. Jesteśmy ciekawi spojrzenia sąsiadów na naszą architekturę, sami z zainteresowaniem śledzimy rozwój architektury za bliską granicą, porównując ją z naszą i mamy pewne przemyślenia, którymi chcielibyśmy się podzielić. Na początek chcielibyśmy zacząć od analizy tego, co buduje się obecnie w Karkonoszach, po obu stronach granicy, stąd hasło tegorocznych spotkań: “Współczesna Architektura Izerów i Karkonoszy”. Udało nam się zaangażować do współpracy kolegów z Czech i zorganizować z Uniwersytetem Technicznym w Libercu wspólną imprezę, w trakcie której zamierzamy przedstawić i przeanalizować przykłady powstającej współcześnie architektury, zbadać związki z tradycyjną architekturą regionalną i ocenić, czy ta powstająca dzisiaj wpisuje się korzystanie w nasz górski krajobraz i jak wygląda na tle tej historycznej. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa–Nysa. W podpisanej przez nas umowie, Euroregion Nysa zobowiązuje się do udzielenia bezzwrotnego dofinansowania na realizację mikroprojektu pn. „Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA’2018” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz ze środków budżetu państwa (RP).

W Spotkaniach z obu stron wezmą udział architekci, architekci krajobrazu, urbaniści i studenci kierunków architektonicznych oraz zaproszeni goście. Efektem spotkań mają być publikacje zamieszczone w mediach regionalnych i w prasie fachowej po obu stronach granicy oraz wydawnictwo końcowe. Liczymy, że impreza w tej formule przyjmie się i utrwali, a z czasem rozszerzy się o udział w niej strony niemieckiej.


Załącznik: Karta zgłoszenia [pliki: .pdf i .odt]

Karta-zgłoszenia_KASA’2018 [.pdf]

Karta-zgłoszenia_KASA’2018 [.odt]